درمانهای پیشگیری

اینکه آیا می توان با درمان های پیشگیری از بروز مشکلات ارتودنسی در آینده جلوگیری کرد سؤالی است که بسیار مطرح می شود. به طور کلی با درمان های پیشگیری می توان بعضی از مشکلات در حال ایجاد شدن را اصلاح نموده و از شدت بعضی از مشکلات موجود کاست . حتی در صورتی که نتوان از بروز بعضی مشکلات با درمان های پیشگیری جلوگیری کرد، می توان از شدت آن ها کاست و درمان ارتودنسی آینده را تسهیل نمود که این امر منجر به کاهش هزینه های درمانی در آینده می شود.

از جمله این درمان ها ی پیشگیری می توان به موارد زیر اشاره نمود:

تصمیم گیری درمورد اینکه این درمان ها در سنین کودکی انجام شود یا نه به نظر متخصص ارتودنسی و شدت مشکل بستگی دارد.

اطلاعات تماس

Copyright © 2017 Plusnet.ir Industries All Rights Reserved.