دوره دندانی دائمی

 

این دوره با افتادن آخرین دندان شیری ( معمولا ۱۱ تا ۱۳ سالگی ) آغاز و تا آخر عمر و یا تا زمان افتادن آخرین دندان دائمی ادامه می یابد.

 

رابطه نرمال دندانهای دائمی

- همپوشانی ۱ تا ۲ میلی متری دندانهای فک پایین توسط دندانهای فک بالا

- دندانهای فک بالا به اندازه ۲ تا ۳ میلی متر از دندانهای فک پایین جلوتر و دندانهای عقبی فک بالا به اندازه ۳ میلی متر بیرون تر از دندانهای فک پایین هستند.

 

                                                                                                                      

- اولین دندان آسیای بزرگ فک پایین کمی جلوتر از اولین دندان آسیای بزرگ فک بالا قرلر دارد.

- نوک دندان نیش فک بالا بین دندان نیش و آسیای کوچک فک پایین قرار دارد.

 

 

 

 

 

 

 

 

- سایز دندانهای فک بالا و پایین  تناسب خاصی با یکدیگر دارند.عدم تناسب سایز دندانها منجر به اشکالاتی در رابطه دندانها می شود.

- دندانها با زاویه صحیح در کنار یکدیگر قرار دارند.

- دندانها با یکدیگر تماس دارند و فاصله بین آنها وجود ندارد.

- دندانها فاقد چرخش هستند و بصورت مناسب در قوس قرار دارند.

 

اطلاعات تماس

Copyright © 2017 Plusnet.ir Industries All Rights Reserved.