دوره دندانی شیری
دوره دندانی مختلط
دوره دندانی دائمی
تکامل سیستم دندانی

بطور کلی دهان انسان دارای ۲۰ دندان شیری و ۳۲ دندان دائمی می باشد.

مراحل تکامل سیستم دندانی شامل ۳ مرحله است:

 

۱) دوره دندانی شیری

این دوره با رویش دندانهای شیری در حدود ۶ ماهگی آغاز و تا رویش اولین دندان دائمی در حدود ۶ سالگی ادامه دارد.

 

۲) دوره دندانی مختلط یا گذرا

این دوره با رویش اولین دندان دائمی در حدود ۶ سالگی آغاز و تا افتادن آخرین دندان شیری در حدود ۱۲ سالگی ادامه می یابد.

 

۳) دوره دندانی دائمی

در این مرحله فقط دندانهای دائمی در دهان وجود دارند. این مرحله با افتادن آخرین دندان شیری شروع و تا از دست دادن آخرین دندان دائمی و یا تا پایان عمر ادامه دارد.

 

ویدئوی نحوه تکامل سیستم دندانی و گذر از دوره دندانی شیری به دوره دندانی دائمی

جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد تکامل، زمان رویش دندانها در هر دوره و رابطه صحیح دندانها  روی نام هر قسمت در بالا کلیک نمایید.

اطلاعات تماس

Copyright © 2017 Plusnet.ir Industries All Rights Reserved.