دوره دندانی مختلط

این دوره با رویش اولین دندان دائمی ( معمولا اولین آسیای بزرگ دائمی و یا اولین دندان جلویی فک پایین ) آغاز و تا زمان افتادن آخرین دندان  شیری ادامه می یابد.

                                               

ترتیب رویش دندانهای فک بالا

۱)اولین آسیای بزرگ دائمی

۲) دندان جلویی ( سانترال )

۳)دندان کناری جلو

۴) اولین آسیای کوچک

۵) دومین آسیای کوچک

۶)دندان نیش

۷) آسیای بزرگ دوم

و در نهایت دندان عقل ممکن است رویش یابد

 

ترتیب معمول رویش دندانهای فک پایین

۱)اولین آسیای بزرگ دائمی ۲) اولین دندان جلویی ( سانترال ) ۳) دندان کناری جلو ۴) دندان نیش فک پایین

۵) اولین آسیای کوچک ۶)  دومین آسیای کوچک ۷) دومین آسیای بزرگ  و در نهایت ممکن است دندان عقل رویش یابد.

 

در جدولهای زیر زمان تقریبی رویش دندانهای دائمی فک بالا و پایین را مشاهده می نمایید.

 

                                      جدول زمان تقریبی رویش دندانهای دائمی فک بالا 

نام دندان زمان رویش
دندان سانترال ( دندان وسط جلو ) ۷ تا ۸ سالگی
دندان لترال ( کناری جلو ) ۸ تا ۹ سالگی
دندان نیش ۱۱ تا ۱۲ سالگی
دندان آسیای کوچک اول ۱۰ تا ۱۱ سالگی
دندان آسیای کوچک دوم ۱۰ تا ۱۲ سالگی
دندان آسیای بزرگ اول ۶ تا ۷ سالگی
دندان آسیای بزرگ دوم ۱۲ تا ۱۳ سالگی
دندان عقل ۱۷ تا ۲۱ سالگی

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       جدول زمان تقریبی رویش دندانهای دائمی فک پایین

نام دندان زمان رویش
دندان سانترال ( دندان وسط جلو ) ۶ تا ۷ سالگی
دندان لترال ( کناری جلو ) ۷ تا ۸ سالگی
دندان نیش ۹ تا ۱۰ سالگی
دندان آسیای کوچک اول ۱۰ تا ۱۲ سالگی
دندان آسیای کوچک دوم ۱۱ تا ۱۲ سالگی
دندان آسیای بزرگ اول ۶ تا ۷ سالگی
دندان آسیای بزرگ دوم ۱۱ تا ۱۳ سالگی
دندان عقل ۱۷ تا ۲۱ سالگی

 

 

 

 

 

 

 

 

نکات مهم

- توجه شود که بعضی کودکان ممکن است ۱ سال به نسبت این سن جلوتر یا عقبتر باشند.

- در صورتی که یک دندان دائمی رویش می یابد دندان قرینه آن در سمت دیگر معمولا تا ۶ ماه رویش می یابدو. در صورتی که این زمان بیشتر شود نیاز به بررسی توسط متخصص ارتودنسی خواهد داشت.

حفظ دندانهای شیری برای حفظ فضای دندانهای دائمی بسیار مهم است. در صورت افتادن زودرس دندانهای شیری ممکن است فضای دندانهای دائمی زیرین از دست رفته و دندانهای دائمی نامرتب رویش یابند لذا توصیه می شود با درمانهای پیشگیری و ترمیم این دندانها توسط  متخصص اطفال و یا دندانپزشک از این عارضه پیشگیری شود. ضمنا در صورت نیاز ممکن است از فضا نگهدارنده برای حفظ فضای دندانهای دائمی زیرین در این دوره استفاده شود.

نمونه هایی از فضانگهدارنده های مختلف که ممکن است در دوره دندانی مختلط توسط دندانپزشک یا متخصص ارتودنسی یا کودکان استفاده شوند

   

 

رابطه نرمال دندانهای در دوره دندانی مختلط

- همپوشانی ۱ تا ۲ میلی متری دندانهای دائمی

- دندانهای فک بالا ۲ تا ۳ میلی متر جلوتر از دندانهای فک پایین قرار دارند

- وجود فضا بین دندانهای جلویی فک بالادر حد ۱ تا ۲ میلی متر تا سن ۱۲ یالگی و تا قبل از رویش دندانهای نیش دائمی کاملا نرمال است. این فضا معمولا بعد از رویش دندانهای نیش دائمی بطور خودبخود بسته می شود.

 

       

 

       

 

 

 

 

رابطه صحیح دندانهای آسیای بزرگ اول در دوره دندانی مختلط 

 

دندانهای آسیای بزرگ فک بالا و پایین در امتداد هم و یا دندان آسیای فک پایین کمی جلوتر از دندان آسیای اول فک بالا قرار دارد. ( حالات ۱ و ۲ )

 

                                                (۳)                        (۲)                         (۱)

                                     

 

اطلاعات تماس

Copyright © 2017 Plusnet.ir Industries All Rights Reserved.